Privatumo Ir Slapukų Politika

Slapukų politika

„COOKIES“ FAILŲ POLITIKA Politika susijusi su „cookies“ failais taikoma internetiniams tiklalapiams knauf-industries.pl, knaufstyropian.pl, styropianknauf.pl, knauftherm.pl

KAS TAI YRA „COOKIE“ FAILAI? failus „cookies“ reikia suprasti kaip informaciją, ypatingai tai liečia tekstinius failus, saugomus galutinių vartotojų įrenginiuose ir skirtų naudotis internetiniais tinklalapiais Failai leidžia atpažinti vartotojo įrenginį ir atitinkamai atidaryti puslapį – pritaikytą prie jo individualių norų. „Cookies“ paprastai sudaro internetinio tinklalapio, iš kurio yra slapukai, pavadinimas, laikas, kurį jie laikomi galutiniame įrenginyje, bei unikalus numeris.

KODĖL NAUDOJAME „COOKIES“ FAILUS?“ cookies“ naudojami siekiant pritaikyti internetinius tinklalapius prie vartotojo norų, bei siekiant optimizuoti naudojimąsi internetiniais tinklalapiais. Taip pat naudojami kuriant anoniminę, bendrą statistiką, kuri padeda suprasti kokiu būdu vartotojas naudojasi internetiniais tinklalapiais, kas leidžia pagerinti jų struktūrą ir turinį, išjungiant vartotojo individualią identifikaciją.

KOKIUS „COOKIES“ FAILUS NAUDOJAME? yra dvi failų rūšys

„cookies“ – „sesiniai“ bei „pastovūs“ Pirmieji iš paminėtųjų yra laikini, pasiliekantys vartotojo įrenginyje iki išsijungimo iš tinklalapio arba programinės įrangos (internetinės naršyklės) išjungimo. „Pastovūs“ lieka vartotojo įrenginyje „cookies“ parametruose numatytą laiką arba iki tol, kol vartotojas jų nepašalina rankiniu būdu. Failai

„cookies“ naudojami internetinio tinklalapio operatoriaus partnerių, ypač naudojamų internetinio tinklalapio vartotojų, taikoma jų pačių privatumo politika organams

AR „COOKIES“ FAILUS SUDARO ASMENS DUOMENY Sasmens duomenys, naudojami „cookies“ failuose gali būti renkami tik siekiant apibrėžtų funkcijų, skirtų vartotojams . Tokie duomenys yra užšifruoti būdu, neleidžiančiu turėti iki jų prieigos neįgaliotiems asmenims.

„COOKIES“ FAILŲ ŠALINIMA Sprograminė įranga skirta internetinių puslapių peržiūrai, pagal numatytuosius nustatymus, leidžia talpinti

„cookies“ failus galutiniame įrenginyje. Šie nustatymai gali būti pakeisti tokiu būdu, kad blokuotų automatinį „cookies“ failų aptarnavimą, nustatytą internetinėje naršyklėje, arba kiekvieną kartą informuoti apie jų atsiuntimą į vartotojo įrenginį. Smulkią informaciją apie galimybes ir būdus aptarnauti „cookies“ failus yra programinės įrangos nustatymuose (internetinės naršyklės). „Cookies“ failų naudojimo apribojimas gali įtakoti kai kurių funkcijų funkcionalumą internetiniame tinklalapyje.

Privatumo politika

Kokius duomenis apie Tave renkame?

  • Duomenys renkami registravimosi metu. Tam, kad galėtum naudotis kai kuriomis mūsų sistemos funkcijomis turėsi užsiregistruoti. Registracijos metu paklausime Tavęs el. pašto adreso bei slaptažodžio, kurį naudosi mūsų tinklalapyje
  • Duomenys renkami automatiškai, Tavo apsilankymo mūsų tinklalapyje metu automatiškai renkami duomenys susiję su Tavo apsilankymu, pvz.: Tavo IP, domeno pavadinimas, naršyklės tipas, operacinės sistemos tipas, ir pan.
  • Duomenys renkami, kai kontaktuoji su mumis internetinio tinklalapio pagalba, telefonu, el. paštu ir pan. perduodi mus savo asmens duomenis, pvz.: vardą, pavardę, el .pašto adresą ir pan

Kokiu būdu naudojame Tavo duomenis?

jokiu būdu neparduosime surinktų apie Tave duomenų tretiesiems asmenims.

Duomenys surinkti registracijos metu bus naudojami tik tam, kad būtų galima prisijungti prie mūsų sistemos. Registracija yra privaloma jeigu nori pirkti.

Jeigu užsisakei Naujienlaiškį, ar kitu būdu išreiškei sutikimą jį gauti, panaudosime Tavo duomenis mūsų Naujienlaiškio Tau išsiuntimui.

Būsi paklaustas ar nori gauti Naujienlaiškį registracijos metu.

Automatiškai renkami duomenys gali būti panaudoti vartotojų elgesio mūsų internetiniame tinklalapyje analizei, demografinių duomenų apie mūsų vartotojus rinkimui, ar mūsų internetinių tinklalapių turinio personalizacijai.

Šie duomenys yra automatiškai renkami apie kiekvieną vartotoją. Duomenys, renkami korespondencijos tarp Tavęs ir mūsų serviso metu, bus naudojami tik atsakymui į tavo užklausimą.

Generalinės asmens duomenų apsaugos inspekcijos kontrolės atveju, Tavo duomenys gali būti pateikti Inspekcijos darbuotojams pagal duomenų apsaugos įstatymą

Pažeidus mūsų serviso Taisykles, pažeidus teisės aktus, arba kai to reikalaus teisės aktai, Tavo duomenis galime pateikti teisėsaugos organams

Kokiu būdu su Tavimi susisieksime?

Asmens duomenys
Administratorius internetinėje svetainėje renka ir apdoroja toliau nurodytus vartotojo asmens duomenis svetainės registracijos procesuose, užsakymų apdorojimo ar skundų pateikimo metu:
1. Vardas ir pavardė
2. Gyvenamosios vietos adresas
3. Pristatymo adresas – jei skiriasi nuo gyvenamosios vietos adreso
4. Elektroninio pašto adresas
5. Telefono numeris
Asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas grindžiamas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), toliau – BDAR.
Vartotojo asmens duomenų pateikimas registracijos metu (kuriant paskyra) arba teikiant užsakymą be registracijos yra būtinas norint: pateikti užsakymą, įvykdyti pirkimo-pardavimo sutartį, pateikti skundą (pagal pareikalavimą), grąžinti prekes (pagal pareikalavimą). Šiuos duomenis tvarko administratorius pagal 6 str. 1 dalį a) duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar kelias konkrečiais tikslais;
b) tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kuriuos šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (pvz.: skundai, prekių gražinimas).
Duomenų pateikimas yra būtina sąlyga norint naudotis UAB „Eurobena“ parduotuvės siūlomomis paslaugomis, todėl reikalaujamų duomenų neįvedimas neleis naudotis UAB „Eurobena“ parduotuvės siūlomomis paslaugomis.
Administratorius taip pat apdoroja duomenis savo prekių ir paslaugų reklamai, įskaitant elektroninių laiškų siuntimą vartotojui apie turimą asortimentą. Šiuos duomenis tvarko administratorius pagal 6 str. 1 dalį f) tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.
Vartotojas iš administratoriaus gaus informaciją apie paslaugas ir prekes tik tuo atveju, jei vartotojas UAB „Eurobena“ parduotuvę pagal 11 str. 2 dalį jis sutiko gauti tokią informaciją. Vartotojas gali pasirinkti dėl sutikimo gauti tiesioginės rinkodaros informaciją. Tai neturi įtakos tolimesniam UAB „Eurobena“ parduotuvės paslaugų teikimui. Administratorius renka ir tvarko vartotojo asmens duomenis tik siekdamas aukščiau nurodytų tikslų.
Siekdama įvykdyti pirkimo – pardavimo sutartį, parduotuvė UAB „Eurobena“ gali pateikti vartotojo surinktus duomenis: logistikos operatoriams, kurjerių kompanijoms, skundų ir grąžinimo skyriams. Duomenys taip pat pateikiami išoriniai apskaitos įmonei, siekiant tinkamai tvarkyti užsakymų apskaitą.
Surinktus asmens duomenis iš vartotojo tvarko administratorius iki tol, kol vartotojas sutinka su jo asmens duomenų tvarkymu. Vartotojo paskyros ištrynimas administratoriaus sistemoje arba vartotojo naudojimasis toliau išvardintomis teisėmis atitinkamai pagal pasirinkimą gali sustabdyti arba visai apriboti vartotojo asmens duomenų tvarkymą.  

Vartotojo teisės
Norėdami pasinaudoti toliau išvardintomis teisėmis, susisiekite su administratoriumi.
Susisiekti su administratoriumi galima:
paštu: UAB „Eurobena“, A. Vienuolio g. 4, LT-01104 Vilnius
elektroniniu paštu: shop@foresto.shop
telefonu: +37 060 59 39 55
 
Vartotojas turi teisę iš administratoriaus gauti patvirtinimą, ar jo asmens duomenys yra tvarkomi, ir jei taip yra, jis turi teisę susipažinti su jais ir šia informacija:
a)  duomenų tvarkymo tikslas;

b)  jei yra, asmens duomenų gavėjus arba asmens duomenų gavėjų kategorijas;

c)  kai duomenų tvarkymas atliekamas pagal 6 str. 1 dalies f punktą, teisėtus duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesus;

d)  jei įmanoma, planuojamas asmens duomenų saugojimo laikotarpis ir, jei tai neįmanoma, šio termino nustatymo kriterijai;

e)  teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkelimą;

f)  teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;

g) jei asmens duomenys nebuvo surinkti iš duomenų subjekto – visa turima informacija apie jų šaltinį;

h) užtikrinti, kad esama 22 str. 1 ir 4 dalyse nurodyto automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, ir bent tais atvejais, prasmingą informaciją apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes duomenų subjektui.
Vartotojas turi teisę prašyti administratoriaus ištaisyti netikslius jo asmens duomenis. Taip pat atsižvelgdamas į tvarkymo tikslus, vartotojas turi teisę prašyti papildyti jo neužpildytus asmens duomenis.
Vartotojas turi teisę prašyti administratoriaus iš karto ištrinti jo asmens duomenis, o administratorius privalo nedelsiant ištrinti asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių: a) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

b) vartotojas atšaukia sutikimą, kuriuo pagal 6 str. 1 dalį a) BDAR punktą arba 9 str. 2 dalies a) BDAR punktą grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis. c) vartotojas nesutinka su duomenų tvarkymų pagal 21 str. 1 dalį BDAR ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba duomenų subjektas nesutinka su duomenų tvarkymu pagal 21 str. 2 dalį BDAR;
d) asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
e) asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Sąjungos arba valstybės narės teisėje, kuri taikoma duomenų valdytojui, nustatytos teisinės prievolės;
f) asmens duomenys buvo surinkti 8 str. 1 dalyje BDAR nurodyto informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste. Vartotojas turi teisę prašyti administratoriaus apriboti duomenų tvarkymą šiais atvejais: a) vartotojas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį administratorius gali patikrinti asmens duomenų tikslumą;
b) asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą;
c) administratoriui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
d) vartotojas pagal 21 str. 1 dalį BDAR paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar administratoriaus teisėtos priežastys yra viršesnės už vartotojo priežastis. Vartotojas turi teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal 6 str. 1 dalies  f) BDAR, įskaitant profiliavimą remiantis tomis nuostatomis. Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, vartotojas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Jei asmens duomenys yra apdorojami tiesioginės rinkodaros tikslais, vartotojas, su kuriu susiję duomenys, bet kuriuo metu turi teisę prieštarauti su juo susijusių asmens duomenų tvarkymui, įskaitant profiliavimą, tiek, kiek tai susiję su tiesiogine rinkodara. a)  duomenys gali būti apdorojami remiantis BDAR 6 str. 1 dalies a) ir b) punktais;
b)  apdorojimas atliekamas automatiškai.
Naudodamasis teise perduoti duomenis, vartotojas turi teisę reikalauti, kad administratorius tiesiogiai perduotų asmens duomenis kitam administratoriui, jei tai yra techniškai įmanoma. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, pateiktus remiantis BDAR 6 str. 1 dalies a) punktu. Vartotojas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijoms – asmens duomenų apsaugos tarnyboms.

jeigu atlikai prekės pirkimą, gali iš mūsų gauti el. laiškus, susijusius su Tavo operacija Galime su Tavimi susisiekti ir telefonu, jeigu turėsime svarbios informacijos susijusios su Tavo operacija.

Jeigu užsisakei mūsų Naujienlaiškį ar kitu būdu išreiškei sutikimą jį gauti, el. pašto būdu gausi mūsų Naujienlaiškį.

Kokiu būdu gali mus informuoti apie duomenų pasikeitimą? 

Prisijungus prie sistemos ir pasirinkus sekciją Duomenys, gali įvesti pakeitimus arba pašalinti savo asmens duomenis, renkamus registracijos metu ir naudojamus prisijungimui prie sistemos ir Naujienlaiškio išsiuntimui.

Duomenų panaudotų pirkimo operacijai negalima nei pakeisti, nei pašalinti, nes jie yra sąskaitos ar faktūros dalis. Duomenų renkamų automatiškai negalima nei pakeisti, nei pašalinti.

Slapukų („cookies“) panaudojimas

Mūsų internetinis tinklalapis gali panaudoti slapukus, kurie naudojami Tavo naršyklės identifikacijai naudojimosi mūsų tinklalapiu metu, tam, kad žinotume kokį tinklalapį Tau rodyti. slapukuose nėra asmens duomenų.

Kokiu būdu apsaugome Tavo asmens duomenis?

Mūsų duomenų bazės yra apsaugotos nuo trečiųjų asmenų.

Mūsų privatumo politikos pasikeitimai.

pasiliekame sau teisę keisti privatumo politiką, publikuojant naują privatumo politiką tame tinklalapyje.